Kişisel Verilerin Korunması

Yabancı Müşteriler için Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Değerli müşterilerimiz,
Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi, No.82 Fethiye Muğla adresinde bulunan Tutis Turizm Ticaret Seyahat Anonim Şirketi (“LETOONIA”) bu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak sizleri

 • Hangi kişisel verilerinizin toplandığı ve işlendiği;
 • Kişisel verilerinizin ne amaçla toplandığı ve işlendiği,
 • Kişisel verileriniz saklama süresi,
 • Kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı,
 • Kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
 • Kişisel verilerinizin ne şekilde saklandığı ve korunduğu,
 • Kişisel verilerinizi otomatik karar verme süreçlerine tabi olacak şekilde işlenip işlenmediği; ve
 • Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız.

Hususlarında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1 .Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

1.1 İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları LETOONIA, size ve konaklamanız sırasında size eşlik eden 18 yaşından küçük çocuklarınıza ait aşağıdaki kişisel verileri otelimizde konaklama hizmetlerinin temini ve konaklama süresince tercihlerinize uygun hizmet sağlamak amacıyla sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak işlemektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad, soyad, T.C. kimlik no, doğum tarihi, cinsiyet ve uyruğunuz
 • Nüfus Bilgileriniz: Anne adı, baba adı,
 • İletişim Bilgileri: E-posta adresi, mobil telefon numarası
 • Otele varış ve ayrılış tarihleriniz,
 • Tercihleriniz ve ilgi alanlarınız (örneğin sigara içilen/içilmeyen oda, tercih edilen kat, yatak takımı türü, gazete/dergi türü, spor, kültürel ilgi alanları)
 • Otelimizde konaklarken veya konakladıktan sonra sorularınız/yorumlarınız.
 • Mali Bilgiler: Kredi Kartı Bilgisi, Fatura Bilgileri
 • Kamera kayıtları
 • IP adresi
 • Konaklama sürecinde sağlık problemleri olması halinde sağlık verileriniz

Otomatik karar verme sistemleri kullanılmamaktadır

1.2 Toplama

LETOONIA, siz müşterilerimizin otelimizde konaklamanız öncesinde ve konaklamanız sürecinde şahsınıza ve 18 yaşından küçük çocuklarınıza ait kişisel verilerinizi otel rezervasyonu ve otele giriş ve ödeme işlemleriniz sırasında doğrudan [çağrı merkezi, otel resepsiyonundaki çalışanlar, online rezervasyon platformları, LETOONIA web sitesi üzerinden online rezervasyon, sosyal ağlardaki LETOONIA hesapları kanalları aracılığıyla toplamaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz otel aktivitelerini katılımınız veya konaklama süresince otel hizmetlerinden yararlanmanız sırasında, LETOONIA web sitelerine bağlantılarınız, tur operatörleri, seyahat acentaları üzerinden de toplanmakta ve işlenmektedir.

2. İşlemenin Hukuki Dayanağı

2.1 Hukuka Uygunluk Sebeplerine Dayanan İşleme. Sağlık verileriniz hariç, kişisel verileriniz,

 • Siz müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
 • Oda rezervasyonlarını ve konaklama isteklerini yönetmek,
 • Konaklama hizmetini sağlamak ve hizmet kullanımlarınızı izlemek (telefon, bar, ödemeli TV vb.)
 • Odalara erişimi yönetmek,
 • Ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Yasal belgeleri muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturmak ve saklamak, ve
 • Güvenliği sağlamak

Amaçlarıyla KVKK madde 5/2 hükmünün (a), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerindeki hukuki uygunluk sebeplerine dayanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, hukuka uygunluk sebepleri olarak, ilgili kanunlar uyarınca, sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bakımından kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olmasına, hizmet alım amacıyla sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olmasına ve sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde, veri sorumlusu olarak LETOONIA meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına dayanılarak işlenmektedir.

İşbu verilerin işlenmesi rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı belirtiriz.

 • ​2.2 Sağlık Verileriniz.LETOONIA’da konaklamanız süresinde herhangi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kaldığınız takdirde sizin talebiniz ile veya acil müdahale gerektiği hallerde LETOONIA doktoru sağlık verilerinizi toplamakta ve işlemektedir. LETOONIA doktoru tarafından sağlık verilerinizin işlenmesi KVKK madde 6/3 uyarınca tıbbî teşhis ve tedavi amacıyla açık rızanıza ihtiyaç olmaksızın işlenmektedir.
 • 2.3 Açık Rızaya Dayanan İşleme. LETOONIA’da konaklamanız sırasında, Otel’in tanıtım ve reklamını yapmak amacıyla, LETOONIA web sayfası ve/veya sosyal medya hesaplarında kullanmak üzere otel içerisinde otel alanlarını kullanımız sırasında ve/ya aktivitelerinizi sürdürdüğünüz esnada açık rızanıza dayanılarak fotoğraflarınızın çekilmesi ve/veya video görüntülerinizin alınması söz konusu olabilir. Görsel ve işitsel kayıtlarınız, sadece, KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca açık rızanızın varlığı halinde açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin LETOONIA tanıtım malzemelerinde kullanılmak amacıyla işlenmesi hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Bununla birlikte, rızanızı geri aldığınız tarihe kadar gerçekleşmiş olan işleme hukuka uygun kabul edilecektir.

 • 2.4 Anonim hale getirerek işleme. LETOONIA, ayrıca, kişisel verilerinizi anonim hale getirmek suretiyle istatistiki bilgi toplamak amacıyla da işleyebilir.
3. Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara Aktarımı
 • 3.1 Açık Rızaya Dayanmayan Aktarım LETOONIA, sağlık verileriniz hariç Kişisel Verilerinizi, talep etmiş olduğunuz konaklama hizmetlerini yerine getirmek amacıyla otel çalışanları, konaklamanız sırasında talep ettiğiniz transfer hizmetleri sağlayıcıları, ödeme işlemleri için ödeme kuruluşları ve bankalara, LETOONIA kanunlardan doğan sorumlulukları ve hukuki yükümlülükleri gereği kolluk ve emniyet kuvvetlerine, yargı kurumlarına ve Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki uyuşmazlık halinde hukuk firmalarına ve avukatlara, mali denetim ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla mali müşavir, yeminli mali müşavirlere ve mali müşavirlik ve denetim şirketlerine aktarabilir.

Sağlık verileriniz ise, teşhis ve tedavinizin gerektirmesi halinde bu amaçla sınırlı ve orantılı olarak doktorlara ve sevkedildiğiniz sağlık kuruluşlarına aktarılabilir. Bu aktarma hukuken onayınıza ihtiyaç olmaksızın, KVKK madde 8/2(b) maddesine dayanılarak KVKK madde 6/3 uyarınca tıbbi teşhis ve tedavi amacıyla yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK nın 8/2(a) hükmüne dayanılarak kanun gereği zorunlu olması ve/veya sözleşmenin ifası bakımından zorunlu olması hallerinde ve/veya hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla yurt içerisinde üçüncü kişilere açık rızanıza ihtiyaç olmadan aktarılmaktadır.

 • 3.2 Açık Rızaya Dayanan Aktarım.Adınız soyadınız, iletişim bilgileriniz, tercihleriniz ve ilgi alanlarınıza ilişkin kişisel verileriniz LETOONIA faaliyetleri sırasında reklam ve pazarlama hizmeti sunan tedarikçilerine KVKK’nın 8/1 maddesi uyarınca açık onayınıza dayanılarak aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla LETOONIA tedarikçilerine aktarılması hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz.
4. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı

LETOONIA kişisel verilerinizi yurt dışında yerleşik veri işleyenlere ve/veya üçüncü şahıslara aktarmamaktadır.

Açık rızanız olmadığı takdirde kişisel verileriniz yurt dışına ancak KVKK madde 5/2 de belirtilen hallerin varlığı halinde Kişisel Veri Koruma Kurulu (”KVK Kurulu”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilir.

5. Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması ve İmha Edilmesi
 • 5.1 Koruma. LETOONIA, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Konaklama belgelerine kaydedilen kişisel verileriniz fiziksel ortamda kilit altında ve elektronik ortamda saklanacaktır.

 • 5.2 Saklama ve İmha. İlgili mevzuat gereği, konaklama belgeleri, düzenlendiği yılı izleyen takvim yılından başlayarak bir yıl, kimlik bilgileri ile tesise varış ve ayrılış tarihlerini içeren konaklama yeri kayıt defterleri, kayıt tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile saklanacaktır.

İletişim bilgileriniz, tercihleriniz ve ilgi alanlarınız, konaklamanız sırasındaki şikâyet ve yorumlarınıza ilişkin kişisel verileriniz, pazarlama ve tanıtım amaçlı görsel ve işitsel kayıtlarınız ve fotoğraflarınız LETOONIA’daki son konaklamanızı müteakip iki (2) yıl süre ile saklanacaktır. LETOONIA, iki (2) yıllık süre sonunda web sayfası ve sosyal medya hesaplarındaki görüntü ve fotoğraflarınızı kaldıracak ve imha edecektir.

IP adresiniz ve mali bilgileriniz, beş (5) Yıl süre ile saklanacaktır. Zorunluluk durumunda LETOONIA doktoru ile paylaştığınız sağlık verileriniz ve müdahale kayıtlarınız ise iki (2) Yıl süresince saklanacaktır. Hukuki uyuşmazlık halinde buna ilişkin kayıtlar, yazışmalar ve ilgili her türlü bilgi ve evrak ihlalin gerçekleştiği ve failin öğrenildiği tarihten itibaren on (10) yıl boyunca saklanacaktır. Bu saklama süreci içerisinde yargılamanın sonuçlanmadığı hallerde kesin hükmün elde edilmesini müteakip beş (5) yılın sonuna kadar saklanacak bu süre sonunda ilk imha periyodunda imha edilecektir.

Söz konusu saklama sürelerini izleyen ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kamera kayıtları, kayıt tarihinden itibaren otuz (30) gün süresince saklanmakta, bu sürenin sonunda imha edilmektedir.

6. Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek(m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d) düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f) düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların, KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yazılı ve imzalı olarak, aşağıda belirtilen posta ve/veya elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle iletilebilir. Talebinizin LETOONIA’ya ulaşmasını müteakip en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda cevap gönderilecektir.

Veri Sorumlusu: TUTİS TURİZM TİCARET SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No: 0872003504000021.
Adres: Karagözler Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 82 Fethiye/MUGLA
Telefon: +90 252 614 49 66
E-Posta: bilgilendirme@letoonia.com

Talebiniz halinde LETOONIA her zaman kişisel verilerinizi ve aynı zamanda aydınlatma metnini güncelleyebilir. Güncel aydınlatma metnine her zaman [https://www.tutis.com.tr] adresinden ulaşabilirsiniz.

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.